JCI Senate in Finland ry – Säännöt

Säännöt (13.1.2021 alk.)

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Junior Chamber International Senate in Finland ry (seuraavassa Senaatti). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Senaatin tarkoitus

Senaatin tarkoituksena on tukea nuorkauppakamaritoimintaa Suomessa sekä ylläpitää ystävyyttä jäsenten kesken.

3. Senaatin toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Senaatti
- tukee henkisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti ensisijaisesti paikallisia nuorkauppakamariaktiviteetteja Suomessa sekä
- järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä.

4. Senaatin jäsenet

Senaatin jäseniä voivat olla henkilöt, jolla on Junior Chamber International nimisen järjestön (seuraavassa JCI) myöntämä JCI Senator – arvonimi.
Hakemuksen hyväksymisestä päättää Senaatin hallitus. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää Senaatin vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenmaksu on kuluvan vuoden jäsenmaksu kaksikymmenkertaisena. Suoritetut ainaisjäsenmaksut on rahastoitava eikä niitä saa käyttää yhdistyksen vuosittaisiin kuluihin.

4.1. Senaatin jäsenen täyttäessä 80 vuotta päättyy hänen jäsenmaksuvelvoitteensa sitä seuraavasta vuodesta alkaen. Senaatin hallituksella on oikeus myöntää vapautus jäsenelle jäsenmaksuvelvoitteesta jo aiemminkin, mikäli se on perusteltua.

4.2. Senaatin vuosikokous voi nimittää kunniajäseneksi hallituksen esityksestä jäseniään, jotka ovat toimineet ansioituneesti Senaatin hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

5. Senaatin hallitus

Senaatin hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdestä kolme muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden muun jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi kutsua avustajikseen taloudenhoitajan ja erityistehtäviä varten muita Senaatin jäseniä, joilla on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6. Toiminta- ja tilikertomukset

Senaatin tilikausi on 1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta. Hallituksen tulee toimittaa toiminnantarkastajille edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee palauttaa asiakirjat sekä toimittaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Vuosikokous

Senaatin vuosikokous pidetään vuosittain ennen elokuun loppua. Hallitus kutsuu Senaatin vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin lähettämällä kirjallisen tai sähköposti kutsun jokaiselle Senaatin jäsenelle vähintään kuukautta ennen kokouspäivää. Kokouksessa jokaisella jäsenmaksuvelvollisuutensa täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on kielletty. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tällä lailla osallistuvalla on läsnäolo- ja puheoikeus sekä äänioikeus.

8. Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
 5. Esitetään hallituksen laatima kertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 6. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan Senaatin seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
 11. Päätetään seuraavan vuoden vuosikokouksen pitopaikasta.
 12. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 13. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan talousarvio.
 14. Esitetään katsaus Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimintaan.
 15. Esitetään katsaus JCI:n toimintaan.
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta aikaisemmin.

9. Senaatin nimen kirjoittaminen

Senaatin nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen oikeuttamat henkilöt yksin tai kaksi yhdessä.

10. Ylimääräinen kokous

Senaatin ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 Senaatin jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

11. Senaatin päätökset

Senaatin kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12. Eroaminen Senaatista

Jäsen, joka haluaa erota Senaatista, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13. pykälän mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Senaatin hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan sääntöjen määräämänä aikana, on toiminut Senaatin sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti tai ei täytä enää jäsenyyden ehtoja.
Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tästä valittaa Senaatin vuosikokoukselle hallitukselle toimitetulla valituskirjelmällä.

13. Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset Senaatin sääntöjen muuttamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen Senaatin kokouksen päätettäviksi. Muutosehdotuksen tulee esiintyä kokonaisuudessaan kokouskutsussa. Ehdotus tulee hyväksyttäväksi, jos enemmistö annetuista ja hyväksytyistä äänistä sitä kannattaa.

14. Senaatin purkaminen

Senaatin purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Senaatin kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä tulee kannattaa purkamispäätöstä molemmissa kokouksissa. Purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen on päätettävä myös Senaatin varojen käytöstä ottaen huomioon, että varoilla on tuettava ensisijaisesti nuorkauppakamaritoimintaa Suomessa.

Säännöt pdf-muodossa.

Ohjesääntö

Toimintaa määrittelevä ja ohjaava ohjesääntö on päivitetty 17.8.2023.

Ohjesääntö on ladattavissa tästä.

JCI Senate in Finland rahasto

JCI Senate in Finland rahaston säännöt ovat ladattavissa tästä.